مجمع خیرین سلامت استان کرمانشاه برای رفع مشکلات نیازمندان گام می بردارد

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان کرمانشاه، اعضای این مجمع را خادمین بخش سلامت معرفی کرد که به گفته وی، بدنبال تعامل با مردم، در جهت رفع مشکلات بخش سلامت بویژه برای نیازمندان گام بر می دارند.

... ادامه مطلب

مجمع خیرین سلامت استان کرمانشاه برای رفع مشکلات نیازمندان گام می بردارد

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان کرمانشاه، اعضای این مجمع را خادمین بخش سلامت معرفی کرد که به گفته وی، بدنبال تعامل با مردم، در جهت رفع مشکلات بخش سلامت بویژه برای نیازمندان گام بر می دارند.

... ادامه مطلب