درباره CSRH

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (Corporate Social Responsibility)که به نقش شرکتها درحوزه اجتماع می‌پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف ... ادامه مطلب