” افتتاح مرکز بهداشتی درمانی “

خلاصه امار ۳ ماه اول سال ۹۲ مجمع خیرین سلامت شهرستان گناباد اعلام شد .

 

بنا به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت آقای محمدجان نیکپور مدیرعامل این مجمع در گناباد گفت : در هفته سلامت سال جاری کلنگ احداث یکدستگاه خانه پزشک در روستای ابوالخازن به زمین زده شد .

... ادامه مطلب

” افتتاح مرکز بهداشتی درمانی “

خلاصه امار ۳ ماه اول سال ۹۲ مجمع خیرین سلامت شهرستان گناباد اعلام شد .

 

بنا به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت آقای محمدجان نیکپور مدیرعامل این مجمع در گناباد گفت : در هفته سلامت سال جاری کلنگ احداث یکدستگاه خانه پزشک در روستای ابوالخازن به زمین زده شد .

... ادامه مطلب