هفتمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی