درمانگاه تخصصی سیمین شهر 350 متر - خیر حاجی کرم

مرکز خدمات جامع سلامت دکتر محمد حیدری گرجی گرگان 1400 متر - خیر حاج غلامرضا نوری

درمانگاه تخصصی و دیالیز آق قلا 1000 متر

درمانگاه تخصصی گالیکش 670 متر - خیر حاج باقر مکری نژاد