کمک های خیرین محترم بهبهانی جهت مبارزه با بیماری کرونا همچنان ادامه دارد

خیر محترم سلامت بهبهانی که قبلا طی اقدامی خداپسندانه و انسان دوستانه مبلغ 600/000/000ریال جهت تهیه تجهیزات مورد نیاز مبارزه با کرونا به حساب مجمع خیرین سلامت بهبهان واریز نموده بود همچنان پیشقدم در مبارزه با این بیماری منحوس مبلغ 100/000/000 ریال دیگر اهداء نمودند