پایگاه اورژانس جاده ای شهر کاخک

1

اهدا کننده (ها)

Rl. 7000000

اهدا شده تا کنون

435

روزهای سپری شده

Rl. 100000000

هزینه مورد نیاز

کمک مالی | استان اصفهان | بدون سود


PROMOTER
Default Avatar
تست تستس
info22@salamat-chairity.com
Donor Name مجموع اخیرا نوع پرداخت
siamak Rl. 7000000 Rl. 7000000 Trangellzarinpal
No data found that matches your query
No reports posted yet!