• احداث بیمارستان سرطان جنوب کشور خدمات رسانی به بیماران را مضاعف می کند

 

مسوولان و متخصصان پزشکی در استان فارس بر ضرورت افزایش خدمات درمانی برای بیماران سرطانی بدلیل روز افزونی این بیماری تاکید دارند و بر این باورند سرعت بخشی به روند احداث بیمارستان سرطان جنوب کشور در صدرای شیراز می تواند گامی در راستای خدمات رسانی مضاعف به بیماران باشد.

... ادامه مطلب

• احداث بیمارستان سرطان جنوب کشور خدمات رسانی به بیماران را مضاعف می کند

 

مسوولان و متخصصان پزشکی در استان فارس بر ضرورت افزایش خدمات درمانی برای بیماران سرطانی بدلیل روز افزونی این بیماری تاکید دارند و بر این باورند سرعت بخشی به روند احداث بیمارستان سرطان جنوب کشور در صدرای شیراز می تواند گامی در راستای خدمات رسانی مضاعف به بیماران باشد.

... ادامه مطلب