ملاقات اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت شهرستان کاشان با آقای نیری

طبق قرار قبلی روز دوشنبه مورخ 25 اردیبهشت 1391، اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت کاشان آقایان کرسوی، کارگر نژاد، جمالی، دکتر نیک زاد و مهندس جمالی با آقای نیری در دفتر مرکزی دیدار نمودند.

... ادامه مطلب

ملاقات اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت شهرستان کاشان با آقای نیری

طبق قرار قبلی روز دوشنبه مورخ 25 اردیبهشت 1391، اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت کاشان آقایان کرسوی، کارگر نژاد، جمالی، دکتر نیک زاد و مهندس جمالی با آقای نیری در دفتر مرکزی دیدار نمودند.

... ادامه مطلب