کمیته های تخصصی زنان

اهداف و وظایف کمیته ها

مقدمه :

شورا مشارکتهای زنان به جهت دستیابی به اهداف برتوان وتجربه اعضاء متکی است وبه تعبیری دیگر مجموعه توانمندیهای اعضاء ومیزان مشارکت وهمکاری آنها درفعالیتهای شورا تصویرکلی ازنقش شورا را در اذهان جامعه ایجاد می کند.

به همین منظور جهت شناخت توانمندیهای اعضاء وهم افزایی ودستیابی به ظرفیت هایی که بتواند شورا را در حصول به اهداف یاری رساند اقدام به تشکیل کمیته های تخصصی نمود.

درهمین راستا 5 کمیته تخصصی به عنوان بازوی اصلی شورا تشکیل گردید.

تعریف کمیته : در اصطلاح به مجمعی می‏گویند که از طرف یک حکومت یا مقام صلاحیت‌دار یا جمعیتی برای بررسی امری یا آماده کردن طرحی یا اجرای تصمیمی انتخاب شود. در حقیقت کمیته از حیث مفهوم با کلمه کمیسیون مترادف است؛ با این تفاوت که کمیته می‌تواند قدرت اجرایی نیز داشته باشد

کمیته های تخصصی : منظور آن عده از اعضائ شورا است که برحسب تمایل وتخصص خود به منظور انجام اهداف شورا گرد هم می آیند.

 

اهداف کمیته ها :

- تدوين راهبردها ، محورهاي فعاليت ، زمينه هاي فعاليت، تاكتيك ها ، شيوه هاي عمل و اجراي طرحهاي مربوط

-نقد و بررسي نتايج و نحوه اجراي طرحهاي مرتبط با وظايف كميته

-تدوين اولويتها، طرحهاي اجرائي و تدوين برنامه كلي و عملياتي براي طرحها

-ايجاد ارتباط مستمر با ساير كميته ها به منظور تبادل اطلاعات و افكارها و ارائه طرحهاي پيشنهادي

-پيش بيني و درخواست منابع لازم جهت اجراي طرح

-ایجادفضای مناسب برای تبادل اطلاعات وتجربیات موضوع فعالیت کمیته تخصصی مربوط وبررسی مسائل مشترک

-توسعه دانش وارتقای سطح پژوهش موضوع فعالیت کمیته به منظور پاسخگویی به نیاز شورای مشارکتهای مردمی زنان مجمع خیرین سلامت کشور

-ایجاد زمینه جهت جذب همکاری افراد متخصص

-ایجاد هم افزایی پایدار میان اعضاء کمیته و کمیته های تخصصی

 

اسامی کمیته ها:

- راهبردی

- آموزش و پیشگیری

- علمی پژوهشی

- جذب خیرین

- اطلاع رسانی

 

شرح وظایف اعضای کمیته

-حضور به موقع درجلسات

-مشورت وتبادل نظر وارائه پیشنهادها

-پیگیری مصوبات توسط مسئول مربوط

-مساعدت وهمکاری با رئیس ودبیر کمیته

 

کمیته راهبردی

اهداف کمیته :

-اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮي زنان در دﺳﺘﯿﺒﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﮐﻼن

- تقویت انگیزه زنان نیک اندیش وپر رنگ شدن نقش زنان درسلامت جامعه

- ایجاد تغییر در شیوه های زندگی براساس ظرفیت زنان درسلامت خانواده و جامعه

-اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮي زنان در دﺳﺘﯿﺒﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﮐﻼن

وظایف کمیته راهبردی

-تعیین اولویت ها در برنامه های شورای مشارکتهای مردمی زنان مجمع خیرین سلامت کشور

-ایجاد بانک اطلاعات زنان خیر درحوزه سلامت

-بررسی؛ تصویب و ابلاغ اجرای برنامه ها به شعب

-نظارت بر روند اجرای برنامه های مصوب

-طراحي راهکارهاي اجرایي جهت احصاي نيات خيرین

-ایجاد سازوکار مناسب برای آموزش و انجام فعالیت های نوآوری و دانش پژوهی

بستر سازی برای گسترش پژوهش در آموزش-

-برگزاری سخنرانی، کارگاه‌های آموزشی و انتشار یافته ها

-تدوین برنامه های عملیاتی مشخص کوتاه مدت و میان مدت

-اراﺋﻪ اﻫﺪاف و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺪوﯾﻦﺷﺪه ﺑﻪ شورا.

-زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي و ﺗﺪارك اﻧﺴﺠﺎم و اﻧﺘﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﺪوﯾﻨﯽ

- ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻫﻤﺴﻮﯾﯽو ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﺼﻮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دروﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

-ارﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ رئیس شورا ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ

-اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣؤﺛﺮ زﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗأﯾﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي پیشنهادی-

 

آموزش وپیشگیری

امر" پیشگیری قبل از درمان" برکسی پوشیده نیست زیرا آموزش صحیح و بموقع موجب جلوگیری ازبروز هرگونه پیشامد می گردد.پیشگیری به لحاظ تقویت و پایداری سلامت کم هزینه ترین شیوه درمانی است. درعلم پزشکی ،آموزش از اهمیت ویژه ای برخوردار است ونقش عمده ای درایجادانگیزه ،ارتقاءروحیه کاری وتبحر دارد.

 

اهداف کمیته آموزش وپیشگیری:

-سیاست گذاری و تدوین برنامه های آموزشی لازم جهت ارتقاءآگاهی

-تعیین نیازها و اولویت های آموزشی

-برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه های آموزشی

-تدوین شیوه و اجرا ارزشیابی برنامه های آموزشی برگزار شده از نظر محتوی، اجرا و وضعیت مدرسین

 

وظایف کمیته آموزش وپیشگیری:

-نیاز سنجی دوره های پیش بینی نشده برای جامعه مخاطب

-شناسایی مسائل مربوط به سلامت جسمی وروحی روانی جامعه

-معرفی مدیراجرایی دربرگزاری کلاسهای آموزشی بر اساس نیازجامعه برای ارتقاء سطح آگاهی

-اطلاع رسانی به موقع نیازهای آموزشی

-نحوه برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي

-ایجاد سازوکار مناسب برای آموزش و ارائه مشاوره به کلیه افراد

-تدوین برنامه کمیته مذکور در ابتدای سال

-تهیه راهنماها و بروشورهای آموزش

-ارائه گزارش هرسه ماه یک بار

-اطلاع رسانی از طریق صداوسیمای استان در برگزاری کلاس های آموزشی

 

کمیته علمی پژوهشی

اهداف کمیته علمی پژوهشی:

-ترویج و ارتقاء فرهنگ پژوهش درحوزه سلامت

- ایجاد فرصت برای شناسایی نیازها ی بهداشتی درمانی

- ایجاد بستري مناسب برای رشد و اعتلای سلامت جامعه

-تقویت حوزه سلامت در راستای پیشگیری

 

وظایف کمیته علمی پژوهشی:

-ثبت طرح های پژوهشی و پرونده سازي براي طرح

-توسعه توانمندی اساتید جهت پژوهش در آموزش
‏- نیازسنجی و تعیین اولویت های طرح های پژوهش درآموزش و درج اولویت های مذکوردر سایت

- ارزیابی و انتخاب طرح های پژوهشی براساس میزان کاربرد آنها در توسعه سلامت کشور
‏- وصول طرح های پژوهشی بر اساس اولویت ها
‏- ارزیابی و انتخاب طرح های پژوهشی براساس میزان کاربرد آنها در توسعه آموزش
‏- حمایت از طرح های مشترک با سایر واحدها
‏- مصوب نمودن بودجه مورد نیاز طرح های پژوهشی مصوب
‏- پیگیری پیشرفت اجرای طرح های پژوهشی مصوب شده و بررسی گزارش های ارائه شده توسط مجری طرح
‏- بررسی موانع و مشکلات اجرایی طرح ها و تلاش در جهت رفع موانع

-مستندسازی کلیه فعالیت ها

 

کمیته جذب خیرین

اهداف کمیته جذب خیرین

شناسایی وجذب افراد متمکن وخیرجهت تحقق هدف تعیین شده بعداز ایجاد مسیر وفضای مناسب از سوی کمیته اطلاع رسانی صورت می گیرد.

اعضای کمیته جذب وهدایت خیرین نیزوظیفه حساسی برعهده دارندزیرا جذب خیرو افراد متمکن امری است که ظرافت خاص خود را می طلبدونگهداری افراد جذب شده بسیار مهم است.بنابراین موفقیت دراین امر همکاری وتعامل اعضای کمیته های پنجگانه را می طلبد.

اگر با شیوه های مناسب نسبت به شناسایی و جذب اقدام گردد این امر موجب کسب موفقیت دوسویه می شود، زیرا افراد جذب شده خود نیز افراد دیگری راجهت همکاری در زمینه مشارکت هدایت خواهند نمود.

وظایف کمیته جذب خیرین

-تعامل و هماهنگي و همکاري با دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومی به منظور بهره گیری ازتمام ظرفیت ها درتوسعه مشارکتهای مردمی

-تبليغات و فرهنگ سازي براي جذب خيرین و کمکهاي مردمي در جهت اهداف حوزه سلامت

-برگزاري مراسم سالانه تقدیر و حمایت همه جانبه از خيرین سلامت

-روش های تشویقي و تسهيلاتي در جهت کاهش هزینه های بالاسری( اعم از مالیات ،عوارض و...برای مؤسسات خیریه)

-سياست گذاري به منظور افزایش نقش مردم در مدیریت حوزه سلامت

-بستر سازي مناسب جهت تسهيل در امر سرمایه گذاري بهينه خيرین

-نظارت به منظور حسن اجراي پروژه هاي حمایتي از سوي خيرین

راهکارهای مربوط به جذب وهدایت خیرین:

-شناخت شخصیت و روحیه افراد : باید با افرادمتمکن وخیر به فراخور روحیه آنان برخورد کرد.

-شناسایی خیرین و واقفین ومعتمدین محلات جهت معرفی وجذب زنان خیر درحوزه سلامت

-برقراری ارتباط جهت بهره برداری از ظرفیت زنان .

-استفاده از افراد ذی نفوذ در سطح مراکز بهداشت ودرمان وسایرمؤسسات جهت جذب واستفاده ازمشارکت درامرتأمین سلامت جامعه

-شناسایی وجذب افرادفاقد وارث وکسانی که امکانات خود را ازقبیل مسکن و... بشرط عمری اهدا می کنند.

-بکارگیری شیوه های خاص وابتکاری درجذب خیرین

-توزیع برگهای عضوی

 

کمیته اطلاع رسانی

اهداف کمیته اطلاع رسانی:

نقش اساسي اطلاع رسانی در پيشرفت و توسعه کشور از يك سو و اهتمام به جایگاه حقوقی و نقش راهبردی شورای مشارکتهای مردمی زنان مجمع خیرین سلامت کشوردر جمهوری اسلامی ایران از سوي ديگر شرايطي را ايجاد می نماید تا با بهره گیری از ظرفیت های نوین اطلاع رسانی ، کارکرد این شورا در نزد مردم به طور عام و زنان خیر ونیک اندیش به طور خاص تبیین گردد.

گفتمان سازی درحوزه سلامت توسط زنان خیر اندیش واطلاع رسانی گسترده میزان مشارکت جهت ایجاد جامعه ای سالم وبانشاط را افزایش خواهد داد.

وظایف کمیته اطلاع رسانی

-برگزاری و مستند سازی کنفرانس ها و برگزاری مراسمات به عنوان مثال تقدیر از زنان خیر درحوزه سلامت

-فعالیت مشترک با کمیته های آموزش و کمیته پژوهش

-توسعه ارتباطات، جلب همکاری اعضاء در کمیته ها و شبکه سازی اعضاء

-ارتباط با سازمانها و مجموعه های خیریه درحوزه سلامت

-انجام اقدامات مربوط به تبلیغات

-تلاش در گفتمان سازی فرهنگی نقش زنان خیر درامر سلامت

-افکارسنجی وارتباطات مردمی جهت ارتقاءکیفی برنامه ها

-تهیه بروشور، معرفی شورای مشارکتهای مردمی زنان مجمع خیرین سلامت کشور

-تهیه پیشنهادهای آئین نامه ای