شورای جوانان مجمع خیرین سلامت کشور

با عنایت به پیگیری همکاران محترم دفاتر مجامع خیرین سلامت، دستورالعمل تشکیل شورای مشارکت های جوانان مجمع خیرین سلامت کشور که طی نامه شماره ۹۵۷۱ بتاریخ ۱۴۰۱.۳.۸ از دفتر مرکزی ارسال گردیده است و همچنین گزارش عملکرد این شورا در دفتر مرکزی مجمع جهت بهره برداری همکاران محترم در دفاتر استانی و نمایندگی مجمع خیرین سلامت و در نهایت فرم عضویت در شورای جوانان در گروه به اشتراک گذاشته می شود.

دستورالعمل تشکیل شورای جوانان

گزارش فعالیت شورای جوانان

فرم مشارکت شورای جوانان