اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت کشور :

1- آقای دکتر حسن امین لو - عضو اصلی هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره

2- آقای محمد آزاد - عضو اصلی هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره

3- آقای حسینعلی شهریاری -  عضو اصلی هیئت مدیره و دبیر کل

4-  آقای نادر ریاحی سامانی - عضو اصلی هیئت مدیره

5- آقای عباس مومنی - عضو اصلی هیئت مدیره

6- آقای دکتر صلاح الدین دلشاد - عضو اصلی هیئت مدیره

7- آقای مصطفی قلی خسروی - بازرس اصلی

8- آقای رسول نبات خوربوشهری - بازرس اصلی

9- آقای کیان دهراب پور دولت آباد - بازرس علی البدل