•  

    تماس با ما

    71149000 (98+)

  •  

    ایمیل

    info@salamat-charity.ir

تحويل مراکز و خانه بهداشت در سه ماهه دوم سال۱۳۹۲ به دانشگاه علوم پزشکي گناباد

تحويل مراکز و خانه بهداشت در سه ماهه دوم سال۱۳۹۲ به دانشگاه علوم پزشکي گناباد
۱-تامين هزينه مرکز بهداشتي درماني روشاوند با زير بناي ۴۵۰متر مربع به مبلغ پانزده ميليون ريال توسط خيرين محلي
۲-تامين هزينه مرکز بهداشتي با زير بناي ۴۵۰متر به مبلغ چهارميليارد ريال توسط خير محلي
۳-تامين هزينه بهداشت رحمت آباد با زير بناي ۶۷متر توسط بسيج سازندگي سپاه پاسداران شهرستان گناباد و احداث حدود مبلغ سيصدو پنجاه ميليون ريال