بروجرد

مدیرعامل مجمع خیران سلامت بروجرد گفت: بیمارستان امام خمینی(ره) به دستگاه وایداس مجهز شده است.

مدیرعامل مجمع خیران سلامت بروجرد افزود: برای خرید این دستگاه افراد خیر بروجردی مبلغ 950 میلیون ریال هزینه و آن را در اختیار بیماران قرار دادند.

کمک به تجهیز بیمارستان امام خمینی (ره)


مدیر عامل مجمع خیرین سلامت بروجرد :از تاریخ افتتاح یعنی 91.12.23تاکنون بالغ بر5.754.700.650ریال جهت تجهیز بیمارستان امام خمینی (ره)جمع آوری و دراین بخش هزینه شده است